Beleidsplan

 1. Doelstelling
  Het doel van de stichting ‘Geniet op de Fiets’ is ouderen en mensen met beperking(en) in contact te brengen met dorpsgenoten teneinde hun geestelijke- en sociaal-emotioneel welzijn te verbeteren, eenzaamheid te verminderen of te voorkomen en alles wat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord.
  De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  – het organiseren van fietsactiviteiten met begeleiding o.a. met riksja en duofiets – het onderhoud van de gebruikte vervoersmiddelen
  – het onderhouden van contacten met zorg- en vrijwilligersorganisaties
  – het bekendmaken van de fietsactiviteiten en enthousiasmeren van mensen van de doelgroep
  30-5-2020
 2. Doelgroep
  De doelgroep waarvoor stichting ‘Geniet op de Fiets’ is opgericht, zijn mensen in Best en omgeving die vanwege hun fysieke, geestelijke of sociale beperkingen niet zo makkelijk meer onder de mensen, in het openbare leven en in de natuur komen en daardoor minder kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Door hen fietstochten aan te bieden, proberen we hen het gevoel van genieten weer terug te geven.
  De doelgroep bestaat uit twee categorieën:
  – thuiswonenden: zij wonen veelal alleen of met een partner thuis
  – bewoners van Kanidas of Nazareth (beide onderdeel van het zorgcentrum Archipel in Best).
 3. Huidige situatie en wat eraan vooraf ging
  In 2017 is door een vijftal initiatiefnemers in Best een crowdfundingactie opgezet, ondersteund door de Rabobank Het Groene Woud Zuid, Stichting Avondje-Uit en de seniorenorganisatie PVGE, voor de aanschaf van een riksja voor de inwoners van Best. Deze actie leverde ca. € 7.500 op. Hiervoor is via de organisatie ‘Fietsen Alle Jaren’ van de Fietsersbond een riksja aangeschaft en een fietsverzekering afgesloten.
  De initiatiefnemers kwamen met de zorgorganisatie Archipel, die de eigenaar is van een duofiets, overeen om duofiets en riksja gezamenlijk te beheren en aan te bieden als twee, elkaar aanvullende mogelijkheden voor mensen met beperkingen om ondanks hun beperkingen toch fietstochten te kunnen maken: de duofiets voor mensen die nog kunnen trappen, de riksja voor mensen die dat niet meer kunnen of willen.
  Op 1 oktober 2017 vond onder grote belangstelling de openingsrit van de riksja plaats met de loco- burgemeester van Best als fietser en twee door hem gekozen mensen met beperkingen op de voorbank.
  Sindsdien zijn er een groot aantal fietstochten op riksja en duofiets gehouden en verschillende kennismakingsdagen en speciale evenementen georganiseerd.
  Vanaf het begin was de Beste initiatiefgroep aangesloten bij de landelijke stichting ‘Fietsen Alle Jaren’ (FAJ) van de Fietsersbond. Er is dankbaar gebruik gemaakt van het promotiemateriaal, de ervaringen en het overleg met andere FAJ-groepen op de jaarlijkse bijeenkomsten. Gedurende enige tijd is de FAJ ook de wettige eigenaar geweest van de Bestse riksja, met een onbeperkt gebruiksrecht door de Bestse FAJ-groep.
  Toen in november 2019 de stichting ‘Geniet op de Fiets’ werd opgericht, is het eigenaarschap van de riksja overgedragen aan de stichting. Ook zijn toen de banden met de FAJ-organisatie formeel verbroken, omdat deze relatief hoge kosten in rekening brengt voor de deelnemende FAJ-groepen.
 4. Organisatie
  De organisatie van ‘Geniet op de Fiets’ bestaat uit een bestuur van 4 vrijwilligers en een tiental opgeleide fietsvrijwilligers.
  De bestuursleden zijn momenteel:
voorzitterFrits v. d. Heijden0624344669
secretarisJohn Peeters0499392917
penningmeesterFrans bergen0610982665
coördinatorHenri Berende0624674732

Aan de bestuursvergaderingen neemt ook altijd een vertegenwoordiger van Zorgcentrum Archipel deel, werkzaam in de afdeling Dagbesteding Kanidas/Nazareth, contactpersoon met het management van de Archipel. Zij wordt door het bestuur altijd in de besluitvorming betrokken. Dit is nu:
– mevr. Kim Advokaat
tel. 06-82249531, e-mail: kim.advokaat@archipelzorggroep.nl
N.B. Archipel is eigenaar van de duofiets en van het lokaal waarin duofiets en riksja staan gestald. Met de fietsvrijwilligers heeft het bestuur eenmaal per jaar overleg over actuele zaken.
Verder kan iedereen die de stichting ‘Geniet op de Fiets’ en haar doelstelling een warm hart toedraagt, zich bij het bestuur aanmelden als “Vriend van ‘Geniet op de Fiets’ (voor een bedrag tussen € 15 en € 100 of meer per jaar).

 1. Visie op de fietstochten
  De stichting heeft als beleid om de fietstochten voor alle mensen mogelijk te maken, ook hen met een laag inkomen. (Voor een fietstocht van een halve dag wordt € 5,00 per persoon gevraagd. De kosten van consumpties onderweg zijn wel voor eigen rekening. Indien men meer wil betalen wordt dit onder dankbaarheid als donatie aangenomen).
  De deelnemers aan een fietstocht worden aan huis opgehaald, indien nodig geholpen bij het opstappen en ook weer thuis teruggebracht. Hun meefietsende begeleiders worden geacht daar ook te zijn óf nabij de ingang van de plek waar de riksja of duofiets staan gestald.
  De fietstochten voldoen aan de volgende karakteristieken: – rustig
  – veilig
  – gezellig
  – interessant
  Rustig: Door de fietstochten in een rustig tempo af te leggen, genieten de fietsers en passagiers meer van hun omgeving, is er meer gelegenheid voor gezellige praat met elkaar en kan men af en toe afstappen op interessant plekken om daarvan te genieten. De routes gaan over rustige wegen door het Brabantse platteland, waar weinig verkeer komt. Onze vrijwilligers zijn erop getraind om rustig te fietsen
  Veilig: Voor de fietstochten van stichting ‘Geniet op de Fiets’ staat veiligheid voorop. Op de riksja
  is het gebruik van veiligheidsriemen door de passagiers verplicht. Passagiers die moeite hebben met in- en uitstappen worden daarbij geholpen. Alle passagiers worden door de vrijwillige fietser thuis aan de voordeur opgehaald en na afloop weer teruggebracht. De fietsen beschikken over een goede vering. Ook gaat er altijd beschermende kleding mee voor het geval het weer tijdens de fietstocht slechter mocht worden (regenen). De vrijwilligers zijn opgeleid om zo veilig mogelijk te fietsen, d.w.z. met lage snelheid, op rustige trajecten en het vermijden van oneffenheden op de weg. Voor eventualiteiten is er een EHBO-doos en reparatiemateriaal aanwezig bij elke fiets. De stichting heeft een pechhulpverzekering afgesloten die voorziet in snelle reparatie en/of het veilig weer thuis brengen van de passagiers.
  Gezellig: Gezelligheid is een van de belangrijke ingrediënten die we de passagiers aanbieden., gezelligheid tussen passagiers op de voorbank onderling en gezelligheid tussen passagier(s) en de fietsers. Ouderen hebben persoonlijke, waardevolle ervaringen en verhalen te vertellen. Die fietsers stimuleren hen deze te vertellen. Op elke fietstocht wordt halverwege afgestapt om samen te genieten op een terrasje van iets lekkers en te praten over koetjes en kalfjes.

Interessant: De stichting biedt de passagiers bestemmingen aan die de passagiers iets interessants te bieden hebben. Zij kunnen kiezen uit diverse routes, die allemaal gaan naar interessante bestemmingen, in de natuur, op cultuur gebied, bezienswaardigheden of qua ontspanningsmogelijkheden. Ook gaan de tochten op verzoek van de passagier naar persoonlijke bestemmingen die hem of haar dierbaar zijn, waar men allang niet meer geweest is en die mooie herinneringen oproepen.
Dit komt sterk overeen met de fietstochten, die worden gepropageerd door de landelijke stichting ’Fietsen Alle Jaren’ van de Fietserbond.

 1. Activiteiten
  De activiteiten van de stichting bestaan uit:
  – Het houden van individuele ritten op de riksja of duofiets
  – Het organiseren van bijzondere evenementen, waarop opeenvolgende ritten worden gereden onder eenzelfde noemer (zoals de ‘Kerststallenroute’ of als nevenactiviteit bij een evenement van een andere organisatie)
  – Het houden voor voorlichtingsbijeenkomsten (vooral in zorgcentrum Kanidas) en kennismakingsdagen (voor thuiswonenden) met gelegenheid tot proefritten; dit is voor mensen van de doelgroep alsook voor hun mantelzorgers en familieleden of kennissen.
  – De werving van vrijwilligers en het organiseren van hun opleiding en training
  – Het publiceren in de plaatselijke media en in de contactbladen van diverse organisaties over
  activiteiten van de stichting
  – Het doen of zorg dragen voor het onderhoud van riksja en duofiets, het (laten) uitvoeren van reparaties en het opvangen en weer thuis brengen van passagiers bij pechritten.
 2. Vrijwilligers
  De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, zowel in het bestuur als tijdens de fietstochten. Zij kregen geen vergoeding. Er zijn geen betaalde krachten.
  De fietsvrijwilligers (bestuurders van riksja of duofiets) krijgen van te voren een training in het besturen van de riksja en/of duofiets, in de omgang met de passagiers en in de procedures rond het stallen, ophalen, het terugbrengen, en het innen van deelnemersbijdragen.
  Bij de duofiets kan ook een begeleider, familielid of kennis van de passagier meegaan als vrijwilliger. Deze krijgt een korte instructie in het besturen van de duofiets, voorafgaand aan de rit.
  Werving van vrijwilligers gebeurt ‘van mond tot mond’, via flyers en via publicaties in het plaatselijk dorpsblad en contactbladen van andere organisaties.
  Eenmaal per jaar heeft het bestuur overleg met de vrijwilligers over actuele zaken.
 3. Financien
  Het financieel beleid van de stichting is erop gericht de riksja goed te onderhouden, nodige reparaties te laten uitvoeren en de riksja d.m.v. jaarlijkse afschrijving na verloop van tijd te kunnen vervangen door een nieuwe. Kosten worden ook gemaakt voor o.a. het vervaardigen van flyers en andere PR-materiaal.

Inkomsten bestaan uit:
– deelnemersbijdrage van passagiers van een fietstocht
– bijdragen van ‘Vrienden van Geniet op de Fiets’ en donaties of schenkingen van anderen – jaarlijkse subsidie van de gemeente Best
– bijdragen van lokale sponsors en sponsoring door nationale fondsen
De penningmeester houdt een accurate boekhouding bij en geeft inzicht in de financiële situatie via een jaarlijkse exploitatieoverzicht en een balans op het eind van elk kalenderjaar.
Wanneer de stichting ontbonden wordt, zal een eventueel batig saldo volgens de statuten worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van Stichting ‘Geniet op de Fiets’.

 1. PR en publiciteit
  De volgende media worden gebruikt voor PR en publiciteit: – Flyer ‘Geniet op de Fiets’
  – Website http://www.genietopdefiets.eu/
  – Nieuwsbrief ‘Geniet op de Fiets’
  – Artikelen in Groeiend Best en in de contactbladen van diverse verwante organisaties – Interviews op Lokale Omroep Best en Omroep Brabant
  – Deelname aan de welzijnsorganisatie Bestwijzer
  Best, 30 mei 2020
  Het bestuur van ‘Geniet op de Fiets’